Wstęp - dlaczego VBA?


Język Visual Basic for Applications może być językiem tzw. pierwszego kontaktu z programowaniem.
Przemawia za tym szereg argumentów.
Niektóre z nich to: Żargonowo określane „programowanie”, to często proces bardziej złożony niż tylko pisanie kodu.
Należy odpowiednio przygotować go, podzielić na etapy, sprecyzować każdy z nich.
Dopiero wtedy można osiągnąć odpowiednią efektywność działań. Tworzenie aplikacji (tym jest „programowanie”) powinno składać się z analizy problemu, projektowania czynności i programowania (dokładniej - kodowania).
Efektywne tworzenie, to nie tylko jednorazowa analiza, projektowanie i programowanie, lecz z „równoczesne rozwijanie” wszystkich tych faz.
Aby udoskonalać i poprawiać swój produkt, należy wielokrotnie powracać, po fazie programowania do ponownej analizy lub do projektowania.
Jest to tzw. model „piłki baseballowej”. Można przedstawić go schematycznie:
Rozpoczynając naukę programowania warto wziąć pod uwagę powyższe spostrzeżenia.
Kilka wskazówek praktycznych:
  1. Środowiskiem domyślnym naszych eksperymentów jest MS ACCESS 2000. Nie oznacza to, że w innym programie (czy w starszych wersjach) nasze procedury i funkcje nie będą działać. Dążymy zwykle do maksymalnego uniezależnienia się od wersji i rodzaju programu macierzystego, w którym wykonujemy podprogramy.
  2. Kod pisany w Visual Basic for Applications jest zbiorem procedur, funkcji i deklaracji. W VBA nie istnieje „główny program”, jak to bywa w innych środowiskach programowania. Mówiąc o „naszych programach” mamy na myśli wykonanie określonej procedury.
  3. Omawiając składnię poleceń, w nawiasach kwadratowych: [] umieszczamy argumenty opcjonalne, które można pominąć (nawiasów tych nie używamy w kodzie VBA) Jest to standard powszechnie przyjęty.
  4. Miejsca w kodzie oznaczone „‘ ” (apostrof) oznaczają początek komentarza. Są pomijane przez translator języka. Możemy wpisywać tu dowolne teksy objaśniające lub blokować niektóre wiersze kodu. Komentarz kończy się wraz z końcem wiersza.
  5. Każda aplikacja wchodząca w skład pakietu MS OFFICE 2000 posiada zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji, czyli Edytor Visual Basic. Wcześniejsze wersje pakietu MS OFFICE nie posiadały jednolitego środowiska. Na przykład MS ACCESS 97 posiada jedynie uproszczone środowisko programowania, niemniej zupełnie wystarczające nawet do bardzo zaawansowanego programowania. Poznanie tego, czy też pełnego środowiska programowania nie zajmuje dużo czasu. Można poznawać je systematycznie, tworząc aplikacje i wykorzystując potrzebne elementy.